Públic –
Urbanisme

Especialment, l’Àrea de Pràctica d'Urbanisme s’encarrega dels assumptes següents :

Urbanisme

Assessorament legal a particulars, administracions i empreses públiques en totes les qüestions corresponents al Dret Urbanístic.

Redacció d’instruments de planejament general

Redacció d’instruments de planejament general, amb assistència tècnica pròpia o subcontractada. Modificacions puntuals de planejament general. Participació, amb consultories de planejament urbanístic externes, en la redacció d’instruments de planejament general i derivat. Emissió d’informes jurídics sobre planejament.

Gestió urbanística

Constitució de juntes de compensació, redacció i tramitació fins la inscripció de projectes de reparcel·lació, redacció d’escrits d’al·legacions, valoracions d’indemnitzacions, etc.

Procediment administratiu urbanístic

Intervenció en tota classe de procediments administratius d’elaboració de planejament general i derivat, així com de gestió urbanística en totes les seves classes, redactant al·legacions, informes, recursos administratius i participant en negociacions.

Contenciós-administratiu urbanístic

Direcció lletrada, davant totes les instàncies judicials (unipersonals o col·legiades) de recursos contenciós•administratius en tot tipus de plans: d’ordenació territorial i urbanístics, de gestió urbanística així com de llicències urbanístiques i ambientals.