Processal i Civil
– Arbitratge

Especialment, l’Àrea de Pràctica d'Arbitratge s’encarrega dels assumptes següents :

Arbitratge

L’Àrea d’Arbitratge està formada per diversos socis (sovint designats com a àrbitres), per associats i col·laboradors de la Firma.

Assessora en tots els aspectes i les fases del procediment arbitral.  En concret:

 • Sobre la conveniència o no de sotmetre un contracte o una operació a arbitratge.
 • Disseny de l’arbitratge, aconsellant (si s’escau) la institució més adequada o l’arbitratge ad hoc.
 • Redacció de convenis arbitrals inclosos en els contractes, i de l’abast i les conseqüències de cada pacte en el cas concret.
 • Actuació com a advocats de part en tota classe d’arbitratges: nacionals o internacionals, ad hoc o institucionals i, en aquest darrer cas, davant de qualsevol cort.
 • Intervenció o definició del procediment arbitral en les “Actes d’Inici” o Terms of reference.
 • Defensa del fons de l’assumpte.
 • Intervenció com a àrbitres, únics o col·legiats, en totes les classes de procediments arbitrals abans esmentades.

Processal i Civil

“(Roca Junyent) és àmpliament respectat pel seu departament processal i gestiona assumptes societaris i comercials… a banda de participar en procediments d’arbitratge.” Chambers Europe, 2010.

 

L’Àrea de Pràctica de Processal Civil i Mercantil assessora en tota classe de matèries civils. Assessora, intervé i condueix tota classe de processos en qüestions civils i mercantils, davant de tot tipus de tribunals i en totes les seves instàncies, tant judicials com arbitrals.

En particular, el l’Àrea de Pràctica de Processal Civil i Mercantil abasta les següents matèries:

 • Responsabilitat contractual i extracontractual.
 • Dret de Danys.
 • Responsabilitat del producte.
 • Responsabilitat professional.
 • Responsabilitat patrimonial.
 • Contractes d’obra i Dret de la Construcció.
 • Conflictes societaris.
 • Impugnació d’acords socials.
 • Accions de responsabilitat contra els administradors.
 • Accions de competència deslleial i publicitat.
 • Contractes d’agència, distribució, concessió i franquícia.
 • Lletres de canvi, xecs i pagarés.
 • Assegurances.
 • Arrendaments urbans i rústics.
 • Propietat horitzontal.
 • Arrendaments.
 • Servituds i immissions.
 • Reclamacions de quantitat.
 • Procediments sobre validesa, execució i interpretació de contractes.
 • Procediments sobre resolució i rescissió de contractes.
 • Conflictes en matèria financera.
 • Dret de Consum.
 • Drets Fonamentals.
 • Infracció dels drets d’honor, intimitat i la pròpia imatge.
 • Successions, herències i testamentaria.
 • Separació, divorci i nul·litat.
 • Capitulacions matrimonials.
 • Filiació i paternitat.
 • Incapacitacions.
 • Dret de Propietat.
 • Garanties reals i personals.
 • Execucions provisionals i definitives de resolucions judicials.