Públic –
Administratiu

Especialment, l’Àrea de Pràctica d'Administratiu s’encarrega dels assumptes següents :

Públic - Administratiu

Intervenció en tot tipus de procediments administratius, redactant al·legacions, informes i recursos administratius i representant al client en negociacions.

Procediments contenciós-administratius

Direcció lletrada de recursos contenciós•administratius en totes les àrees del Dret Administratiu i davant totes les instàncies jurisdiccionals, tant unipersonals com col·legiades.

Informació

Direcció lletrada en tot tipus de recursos d’empara davant el Tribunal Constitucional.