Medi
ambient

Especialment, l’Àrea de Pràctica de Medi ambient s’encarrega dels assumptes següents :

Medi ambient

El Dret Ambiental es configura com una de les branques més rellevants del Dret Administratiu en què la influència del Dret Comunitari és més palpable. La correcta gestió de qualsevol empresa passa, ineludiblement, per un assessorament jurídic adequat i integral en matèria ambiental.
El nostre equip està format per especialistes en les diferents àrees del Dret Ambiental: responsabilitat ambiental, autoritzacions administratives, avaluació de l’impacte ambiental i l’anàlisi i gestió de conflictes ambientals.

La nostra tasca va dirigida a particulars, empreses i associacions privades així com a les administracions públiques. Disposem de la col·laboració de professionals de perfil tècnic especialistes en medi ambient, cosa que ens permet d’oferir un assessorament de caràcter integral.

Assumim la defensa en procediments administratius, representant a administracions i empreses públiques, a empreses privades i a particulars i col·lectius. També preparem dictàmens jurídics en matèria de Dret Ambiental.

En particular, la nostra àrea de pràctica assessora en les matèries següents:

 • Defensa en procediments administratius en matèria ambiental, tant en via administrativa com judicial.
 • Assessorament en relació amb la tramitació d’autoritzacions ambientals, llicències ambientals i comunicacions prèvies d’activitats de conformitat amb la legislació aplicable.
 • Assessoria jurídica en matèria de responsabilitat ambiental, especialment en el context de procediments administratius referents a sòls contaminats, contaminació i emissions acústiques.
 • Qualitat atmosfèrica i protecció de l’aire.
 • Gestió de residus (municipals, d’envasos, contaminats, industrials, etc.) i representació del client dins del context d’inspeccions de l’Administració en matèria de residus.
 • Aigües: Obtenció de títols per a l’adquisició del dret a l’aprofitament privatiu de l’aigua. Procediments administratius i sanejament d’aigües residuals.
 • Autoritzacions administratives.
 • Avaluacions d’impacte ambiental.
 • Avaluacions ambientals estratègiques de plans urbanístics.
 • Processos de revisió legal (due diligence) en matèries pròpies del medi ambient.
 • Anàlisi i gestió del conflicte ambiental.