Laboral

Especialment, l’Àrea de Pràctica de Laboral s’encarrega dels assumptes següents :

Dret Laboral

Un equip de professionals dedicat específicament a atendre les qüestions de Dret Laboral que afecten l’empresa mitjançant l’assessorament previ i l’aplicació de les decisions preses.

Assessorament en la contractació laboral

 • Redacció de tota mena de contractes de treball, d’acord amb les necessitats, el funcionament i l’estructura de cada empresa, amb especial referència als pactes d’exclusivitat, de no competència i de confidencialitat.
 • Qüestions de mobilitat geogràfica i funcional i altres modificacions substancials de les condicions laborals.
 • Jornada laboral, vacances, faltes i sancions dels empleats.
 • Resolució de la relació laboral a instància de l’empresa i defensa jurídica en els procediments judicials davant la jurisdicció social, si s’escau.
 • Contractació i extinció dels contractes de treball d’alts directius: analitzem, des de totes les vessants tota la varietat de pactes possibles, com ara clàusules de blindatge i de no competència ajustades a l’empresa, a la Llei i a l’entorn de mercat.
 • Contractació laboral d’estrangers.

Recursos Humans

 • Sistemes retributius i plans d’opcions sobre accions.
 • Plans de pensions i previsió social complementària.
 • Manuals sobre polítiques i protocols de conducta.
 • Prevenció de riscos laborals.

Negociació Col•lectiva i Relacions Laborals

 • Pactes i convenis col·lectius.
 • Assessorem en les operacions més complexes de reestructuració, reorganització, tancaments parcials i totals, que impliquen acomiadaments col.lectius en expedients de regulació d’ocupació en totes les seves fases, prejubilacions, sistemes de renda i recol·locacions. Disseny del pla social i del pla de contingències en el si de l’expedient de regulació.
 • Col·laborem amb les empreses al llarg de tot el procés legal per a la implantació de modificacions substancials dels contractes de treball i altres conflictes col·lectius.
 • Gestió de la vaga i altres conflictes col·lectius.
 • Representem l’empresa en les seves relacions amb els sindicats.
 • Gestió del tancament patronal.

Reorganitzacions societàries i descentralització productiva

 • Auditoria laboral i de Seguretat Social.
 • Transmissió / successió d’empreses.
 • Outsourcing i subcontractació d’activitats.

Arbitratge i litigis en l’ordre jurisdiccional social

Representem els clients en tota mena de procediments, judicials i extrajudicials:

 • Arbitratge i solució extrajudicial de conflictes.
 • Acomiadaments: assistència lletrada en les vies judicials i administrativa prèvia.
 • Defensa i representació de l’empresa en conflictes individuals plantejats amb els seus treballadors durant la vigència o després de l’extinció de la relació laboral.
 • Conflictes col·lectius plantejats pels treballadors o els sindicats davant els òrgans competents.
 • Recursos de Suplicació i de Cassació.
 • Recursos d’Empara.

Procediments administratius i contenciós-administratius

 • Assistència davant la Inspecció de Treball.
 • Procediments sancionadors.
 • Accidents de treball.
 • Liquidació de deutes a la Seguretat Social.
 • Recursos contenciós•administratius.

Seguretat Social i Sistemes de Previsió

 • Subvencions i bonificacions a la contractació.
 • Assessorament sobre els règims de Seguretat Social aplicables a les diferents situacions que puguin donar•se en el si de l’empresa.
 • Assessorament en matèria de cotització.
 • Tramitació de recursos administratius i contenciosos arran d’actes de liquidació i/o infracció incoades per la Inspecció de Treball.
 • Elaboració de plans de pensions del sistema d’ocupació en l’àmbit empresarial.
 • Modificació de compromisos per pensions en l’àmbit de la negociació col·lectiva.
 • Defensa jurídica en reclamacions derivades de la previsió social empresarial.