Fiscal

Especialment, l’Àrea de Pràctica de Fiscal s’encarrega dels assumptes següents :

Fiscal

L’Àrea de Pràctica de Dret Fiscal acumula una àmplia experiència en el tractament de la problemàtica tributària dels nostres clients siguin persones físiques o jurídiques. Els nostres professionals es troben en una posició immillorable a l’hora de formular propostes de millora fiscal, afrontar l’estudi de situacions concretes i avaluar l’adequació al cas particular de les diferents polítiques possibles dins l’àmbit de la planificació fiscal. Així mateix, l’experiència acumulada en la nostra relació amb l’Administració Tributària ens permet fer front amb garanties a qualsevol tipus de revisió o actuació que aquesta pugui endegar.

Són serveis propis de la nostra pràctica, entre d’altres:

  • L’assessorament continuat a les empreses en l’adequada atenció de les seves obligacions tributàries.
  • L’anàlisi de les conseqüències fiscals d’operacions concretes, formulant les alternatives que condueixen a una optimització de la càrrega tributària en operacions financeres, d’assegurances, immobiliàries i d’estructuració patrimonial, entre d’altres.
  • La planificació fiscal d’estructures societàries des d’una doble vessant nacional i internacional.
  • La fiscalitat de les operacions de reestructuració d’empreses i, en especial, de les operacions de fusió i adquisició.
  • La fiscalitat dels patrimonis personals i familiars, incidint en els aspectes de tributació patrimonial i successòria.
  • La fiscalitat d’entitats públiques i parapúbliques, incloses les entitats sense afany de lucre com fundacions, associacions i entitats docents i esportives.
  • L’atenció a les relacions dels nostres clients amb l’Administració Tributària, amb especial referència a la seva representació davant la Inspecció dels Tributs.
  • La tramitació de recursos i reclamacions davant l’Administració Tributària i els tribunals del contenciós•administratiu.