Públic

Especialment, l’Àrea de Pràctica de Públic s’encarrega dels assumptes següents :

Públic

Roca Junyent disposa d’un equip altament especialitzat en l’assessorament en màteria de contractació pública integrat per advocats experts en Dret Administratiu i en contractació pública i privada, així com en el finançament de projectes.

L’equip de contractació del sector públic de Roca Junyent ha assessorat als diferents agents que participen en aquesta mena d’operacions, incloses administracions i entitats dels sector públic així com contractistes i concessionaris.

L’àmbit dels serveis prestats per l’equip de Roca Junyent inclou l’assessorament integral a l’entitat contractant, amb qui col·labora per a la determinació de la tipologia de contracte més escaient per a l’operació, la tria del procediment de contractació, el disseny d’operacions de col·laboració pública  i privada, la preparació de l’expedient de contractació i dels plecs que la regeixen, l’assessorament al llarg del procediment de contractació, l’anàlisi i la resolució de recursos, les contingències plantejades arran de l’execució o la resolució de contractes i l’execució de garanties. L’assessorament que es presta als licitadors i als contractistes té igualment caràcter integral i comprèn tot el ventall de qüestions que poden plantejar•se en aquests procediments, com ara l’anàlisi dels plecs de condicions que regeixen la licitació, l’assistència en la preparació de l’oferta, la preparació de recursos en matèria de contractació, el plantejament i la negociació de reequilibraments econòmic•financers o les modificacions contractuals, entre d’altres.

El caràcter multidisciplinari de l’equip de Roca Junyent en matèria de contractació del sector públic el qualifica especialment per al disseny i l’assessorament en operacions de col·laboració pública i privada que requereixen finançament i estructures de garanties complexes.