Assegurances

Miquel Roca Junyent

Soci i president del Consell d'Administració

Especialment, l’Àrea de Pràctica d'Assegurances s’encarrega dels assumptes següents :

Dret de les assegurances

Liderada des del Departament Mercantil de Roca Junyent però amb una presència destacada en els departaments Fiscal i Processal entre d’altres, l’Àrea de Dret de les Assegurances assessora pràcticament en tots els àmbits del Dret de les Assegurances i les Reassegurances, particularment en les operacions de companyies d’assegurances i reassegurances, en la redacció i interpretació de contractes d’assegurança i reassegurança, en la mediació en les assegurances privades i, finalment, en les relacions de les entitats asseguradores amb l’organisme regulador i supervisor del sector (DGSFP).

Roca Junyent ha intervingut en operacions de compravenda d’entitats asseguradores i en la creació d’estructures de joint venture, especialment en operacions de bancassegurança, negociant i redactant els contractes i la resta de documents legals escaients. Així mateix, el Despatx té una gran experiència en el seguiment d’expedients d’autorització administrativa d’aquest tipus d’operacions corporatives i de complexos expedients iniciats per l’organisme regulador contra entitats en dificultats, inclosa la seva impugnació davant dels tribunals de justícia.

Des del 1996, Miquel Roca Junyent, President de Roca Junyent, és defensor de l’assegurat d’un important grup assegurador d’àmbit estatal, cosa que proporciona al Despatx una àmplia perspectiva dels conflictes que es produeixen entre les companyies asseguradores i els assegurats en la interpretació dels contractes d’assegurances.

En particular, l’Àrea de Dret de les Assegurances, assessora en les matèries següents:

 • Adquisicions, vendes, fusions i escissions d’entitats asseguradores i reasseguradores.
 • Adquisicions, vendes i fusions de corredories d’assegurances.
 • Adquisicions, vendes i fusions de Societats Gestores de Fons de Pensions.
 • Acords de joint venture i estructures de bancassegurança.
 • Operacions de cessió de cartera d’assegurances.
 • Aspectes regulatoris vinculats a operacions corporatives.
 • Contractes d’assegurança en qualsevol ram: vida, accidents, malaltia, transport, responsabilitat civil, marítim, etc.
 • Contractes de reassegurança.
 • Contractes de distribució (corredoria, agència i col·laboració).
 • Regulatori: procediments d’autorització, intervenció, inspeccions i expedients sancionadors, dret d’establiment i lliure prestació de serveis.
 • Litigis relacionats amb contractes d’assegurança.
 • Assessorament fiscal continuat i recorrent a entitats asseguradores, tant del ram de vida com dels rams de diversos, amb especial referència a les assegurances de salut.
 • Fiscalitat d’operacions d’assegurança i plans de pensions, així com de les operacions corporatives o de reestructuració d’ entitats asseguradores.
 • Fiscalitat successòria de les operacions d’assegurança, fent una especial atenció a la incidència sobre les mateixes de la territorialitat.